logo ISME

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  • Ngành Quản trị Kinh doanh

  • Ngành Quản trị Sự kiện

logo UoS
  • Ngành Ngân hàng và Tài chính

  • Ngành Kinh doanh Quốc tế

logo WoE
*Theo bảng xếp hạng The Guardian các trường ĐH Anh quốc 2019